همه نوشته ها با برچسب

مشخصات اقلیمی منطقه 22

مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران

منطقه ۲۲ شهرداری تهران بین طولهای شرقی ”۱۰ ’۵ ۵۱ تا ”۴۰ ’۲۰ ۵۱ و عرضهای شمالی ”۱۶ ’۳۲ ۳۵ تا ”۱۹ ’۵۷ ۳۵ در قسمت شمال غربی شهر تهران و در پایین دست حوضه آبریز رودخانه کن و وردیج…

ادامه مطلب